Przepisy dotyczące ochrony danych

Cieszymy się z Twojej wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Twojego zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Bardzo ważną kwestią jest dla nas ochrona Twojej sfery prywatnej, którą zawsze uwzględniamy w naszych procesach handlowych. Dlatego odnosimy się do nowego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku, regulującego jednolicie ochronę danych osobowych (RODO) we wszystkich państwach UE.

Poniższa deklaracja w sprawie ochronie danych osobowych dotyczy używania stron internetowych

www.msf-technik.pl

www.msf-technik.de

www.msf-technik.com

www.msf-technik.co.uk

Ochrona danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Celem zbierania i przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest możliwość zaoferowania Ci wyżej wspomnianego portalu. Niniejsza deklaracja opisuje, jak i w jakim celu Twoje dane są rejestrowane i wykorzystywane oraz jakie masz możliwości wyboru w związku z danymi osobowymi. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na rejestrowanie, wykorzystywanie i przenoszenie swoich danych osobowych zgodnie z przedłożoną deklaracją o ochronie danych osobowych.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO jest:

MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co. KG

Am Hessentuch 6-10

32758 Detmold

Niemcy

Mail: info@msf-technik.de

Tel.: 05231 63030

Fax: 05231 66 856

Jeżeli nie zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie przez nas swoich danych zgodnie z niniejszych przepisami o ochronie danych osobowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, możesz skierować swój sprzeciw do wyżej wymienionej jednostki odpowiedzialnej.

 

Ogólne używanie strony internetowej

Dane osobowe

Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie rejestrujemy jakichkolwiek danych dotyczących osób. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy one same dobrowolnie nam je udostępnią poprzez rejestrację lub poprzez ankiety, bądź też zgodzą się z odpowiednimi przepisami prawa.

Dobrowolnie udostępniane dane osobowe

Dobrowolnie udostępnione przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy generalnie do udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, do realizacji Twoich zamówień czy do zapewnienia Ci dostępu do określonych informacji lub ofert. Ponadto zapisywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych może być niezbędne do pielęgnowania relacji z klientem. Chcąc skuteczniej spełniać Twoje życzenia lub udoskonalać własne produkty czy usługi, możemy zlecać osobom trzecim powiadamianie Ciebie o naszych ofertach, nowościach i informacjach o przedsiębiorstwie. Wszystko to służy temu, by lepiej sprostać zadaniom i wymaganiom naszych klientów.

Udostępnione nam przez Ciebie dane osobowe będziemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać tylko do celów, o jakich zostaniesz powiadomiony bądź jakie z Tobą uzgodnimy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie następuje w innym celu, pozostającym w bezpośrednim związku z celem pierwotnym, w jakim dane osobowe zostały zgromadzone. W przypadku, gdy konieczne będzie przygotowanie, wynegocjowanie i spełnienie umowy z Tobą, Twoje dane zostaną odpowiednio przetworzone na podstawie prawnego zobowiązania albo zarządzenia administracyjnego lub sądowego.

Adresy IP zapisujemy na ograniczony czas w plikach log, jeżeli jest to potrzebne do celów bezpieczeństwa lub niezbędne do wykonania usługi. Adresy IP są przez nas usuwane, kiedy przestają być potrzebne do celów bezpieczeństwa. Adresy IP zapisujemy tylko wówczas, gdy mamy konkretne podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z używaniem naszej strony internetowej.

 Kontakt e-mail

Kiedy nawiązujesz z nami kontakt (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), zapisujemy Twoje dane (informacje z wizytówki) w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek pojawienia się dodatkowych pytań. Pozostałe dane osobowe są przez nas gromadzone i wykorzystywane tylko, gdy wyrazisz na to swoje przyzwolenie lub gdy jest to ustawowo dozwolone bez specjalnej zgody.

Google Analytics

My korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Generowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej przez osoby odwiedzające stronę są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA wysłany zostanie pełny adres IP i tam skrócony. Na tej stronie internetowej jest aktywna anonimizacja IP. W naszym imieniu Google będzie korzystał z tych informacji, aby analizować, jak korzystasz z witryny, tworzyć raporty dotyczące aktywności na stronie oraz aby świadczyć nam inne usługi związanych z korzystaniem ze stron internetowych i korzystaniem z Internetu.

Adres IP dostarczony przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny.

Możesz również zapobiec zapisywaniu przez Google danych generowanych przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny (włącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnego w przeglądarce pod następującym linkiem plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 Podstawy prawne i okres zapisu

Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z powyższymi punktami jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO. Jesteśmy zainteresowani przetwarzaniem danych w szczególności ze względu na chęć sprawnego prowadzenia i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, badania metod i sposobów wykorzystywania strony internetowej przez odwiedzających oraz uproszczania korzystania ze strony internetowej. O ile nie jest to podane indywidualnie, zapisujemy dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji zamierzonych celów.

Twoje prawa jako podmiotu przetwarzanych danych

Zgodnie z mającymi zastosowanie ustawami przysługują Ci różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Jeśli zechcesz dochodzić tych praw, możesz skierować zapytanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną, podając swoje jednoznaczne dane identyfikacyjne, do

MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co. KG

Am Hessentuch 6-10

32758 Detmold

info@msf-technik.de

Potwierdzenie i informacja

W każdej chwili masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są dotyczące Ciebie dane osobowe.

Sprostowanie

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie nieprawdziwych danych osobowych. Uwzględniając cele, masz prawo domagać się uzupełnienia niepełnych danych osobowych - także w drodze deklaracji uzupełniającej.

Usuwanie (zapominanie)

Masz prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących Cię danych osobowych,

a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem.

Ograniczenie przetwarzania

Masz prawo zażądać o nas ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, jeżeli zostanie przez Ciebie zakwestionowana prawdziwość danych osobowych.

Możliwość przenoszenia danych

Masz prawo otrzymania dotyczących Cię danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu

Ze względów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się na podstawie artykułu 6, ustęp 1, litery e lub f RODO; dotyczy to także opartego na tych przepisach profilowania. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy potrafili dowieść istotnych uzasadnionych przesłanek przetwarzania, przeważających nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w celu uprawiania tego rodzaju reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Ze względów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się w naukowych lub historycznych celach badawczych albo do celów statystycznych zgodnie z artykułem 89 ustęp 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.

Cofnięcie zgody w myśl prawa o ochronie danych osobowych

Masz prawo z każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli zechcesz skierować powód do skargi do naszego działu komunikacji marketingowej, proszę skontaktować się z nami. Masz także prawo do skargi do organu nadzorczego, jeżeli jesteś zdania, że przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych jest sprzeczne z prawem.

 

 

Bezpieczeństwo danych

W najwyższym stopniu troszczymy się o bezpieczeństwo Twoich danych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych i

możliwości technicznych. Twoje dane osobowe są u nas przenoszone w formie zakodowanej. Jednak zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Absolutna ochrona danych przez dostępem osób trzecich jest niemożliwa. W celu zabezpieczenia Twoich danych wprowadzamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które stale dostosowujemy do aktualnego stanu techniki. Poza tym nie gwarantujemy dostępności naszej oferty o określonych porach; nie można wykluczyć zakłóceń, przerw czy awarii. Używane przez nas serwery są systematycznie starannie zabezpieczane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych osobowych.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Z zasady Twoje dane osobowe wykorzystujemy tylko w obrębie naszego przedsiębiorstwa. Jeżeli i o ile angażujemy osoby trzecie w ramach realizacji umów (choćby usługodawców logistycznych), otrzymują oni dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania odpowiedniej usługi.

Linki zewnętrzne

Nasze e-maile mogą zawierać linki prowadzące na inne strony internetowe (np. informacje od organizatorów targów). Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Wyłączną odpowiedzialność za treść linkowanych stron ponosi ich operator.

Aktualizacja

Nasze postanowienia o ochronie danych osobowych są systematycznie weryfikowane i aktualizowane. Wiedzę o aktualnej ochronie Twoich danych osobowych uzyskujemy poprzez weryfikację swoich postanowień w sprawie ochrony danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 3 lipiec 2018

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Jeśli masz jeszcze pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych, proszę zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

Dr. Marc Vathauer

MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co. KG

Am Hessentuch 6-10

32758 Detmold

Niemcy

info@msf-technik.de